Regulamin dotyczy wszystkich kursów odbywających się w placówkach Szkoły  Języków Obcych Enjoy. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest cennik obowiązujący w roku szkolnym 2020/21. Podane ceny to koszt nauki podczas 1 semestru. Każdy kurs trwa przez 2 semestry. Każdy semestr obejmuje 30 lekcji.


Liczebność grup

   1. Nauka odbywa się w grupach 2-10 osobowych oraz indywidualnie. 
   2. W przypadku zajęć w mniejszych grupach obowiązuje wyższa, zgodna z aktualnym cennikiem stawka za jednostkę lekcyjną.
   3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie, szkoła ma prawo, w porozumieniu ze słuchaczami:
 • zwiększyć liczbę osób w grupie poprzez połączenie z inną grupą na danym poziomie
   • rozwiązać grupę, zwracając słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia


Cena kursu

   1. Opłaty za kurs są regulowane według aktualnie obowiązującego cennika. 
   2. Osoby opłacające cały rok szkolny jednorazowo otrzymują rabat w wysokości 5%. Rabat przysługuje również członkom rodzin uczestniczącym w kursach językowych Szkoły Języków Obcych ENJOY.
   3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN.
   4. Termin zakończenia zajęć nie jest równoznaczny z zakończeniem roku szkolnego.
   5. Opłatę za kurs uczestnik może wnieść w dogodnej dla siebie formie. Opłaty regulowane są przelewem bankowym na konto Szkoły Języków Obcych ENJOY lub płatne gotówką wyłącznie w biurze Szkoły ENJOY.
   6. Rabaty nie sumują się.
   7. Opłaty miesięczne za kurs uczestnik zobowiązany jest uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.
   8. Cena kursu nie obejmuje podręczników, ale obejmuje dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające podręcznik.
   9. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobiera się odsetki ustawowe.


Rezygnacja z kursu

   1. Rozwiązanie umowy o nauczenie następuje w formie pisemnej.
   2. W przypadkach losowych takich jak wypadek, czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu Organizator zwraca pieniądze za niewykorzystane jednostki lekcyjne.
   3. Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.


Testy i zaświadczenia o ukończeniu kursu

   1. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom i otrzymują oceny, które wraz z wynikiem testu semestralnego i rocznego decydują o ich ostatecznej ocenie z kursu.
   2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum 70% wszystkich zajęć.
   3. Na zakończenie każdego semestru uczestnicy/Zamawiający kurs (rodzice lub opiekunowie) otrzymują szczegółowy raport o postępach w nauce języka i frekwencji na zajęciach.


Zasady organizacyjne

   1. Słuchacze mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, brać w nich aktywny udział, odrabiać prace domowe.
   2. W przypadku 3 kolejnych nieobecności dziecka na zajęciach, szkoła ma prawo powiadomić o tym rodziców.
   3. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć.
   4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia oraz w trakcie jego powrotu do domu oraz w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy rodziców.
   5. Dyrektor placówki ma prawo w uzasadnionych przypadkach do przenoszenia słuchaczy z grupy do grupy gdy na przykład tempo przyswajania wiadomości przez słuchacza różni się od tempa pozostałych słuchaczy w grupie.
   6. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione. 
   7. Szkoła Języków Obcych Enjoy zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w trakcie kursu bez podania przyczyny. W przypadku tymczasowej nieobecności nauczyciela Szkoła Języków Obcych ENJOY zobowiązuję się do zapewnienia zastępstwa, odpracowania zaległych godzin lub do zwrotu kosztów za niewykorzystane godziny.
   8. Do sytuacji nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.


W przypadku jakichkolwiek problemów, które pojawią się w trakcie roku szkolnego oraz pytań prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły pod numerem telefonu 22 224 65 45 lub 512 587 036

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Przeczytaj całość.